Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Vulcana-Băi, pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Vulcana-Băi, pentru perioada 2021-2027, a fost elaborată ca urmare a inițiativei Primarului Comunei Vulcana-Băi și a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi. Strategia reprezintă un răspuns planificat, integrat la condițiile locale socio-economice, de infrastructură și de mediu cu scopul de a evidenția oportunitățile de dezvoltare ale comunei pentru perioada 2021-2027.
Pentru elaborarea strategiei au fost utilizate și analizate statistici oficiale în profil teritorial publicate sau furnizate de către Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița, informații și recomandări ale Consiliului Local, ale experților din Primărie, ale locuitorilor, ale agenților economici locali, informații obținute atât prin consultări publice, prin aplicarea ghidurilor de interviu destinate consultării reprezentanților autorităților publice locale, a chestionarelor destinate consultării locuitorilor și a agenților economici din comună, precum și informații conținute în analizele, rapoartele și studiile existente, inclusiv în strategii de dezvoltare locală existente la nivelul Județului Dâmbovița.
Activitățile desfășurate în elaborarea strategiei au identificat 4 direcții strategice prioritare de acțiune:

 • revitalizare economică și sprijin pentru sectorul agro-alimentar;
 • management de mediu sustenabil;
 • modernizarea (continuarea) infrastructurii locale;
 • digitalizarea administrației publice locale.

Abordarea strategică și metodologia utilizată identifică viziunea, misiunea, principiile și valorile, scopurile strategice, obiectivele și acțiunile necesare pentru îndeplinirea acestora.
Direcțiile strategice prioritare identificate în strategie vor putea conduce la transformarea Comunei Vulcana-Băi într-o importantă comună din punct de vedere economic, social și cultural al județului Dâmbovița și respectiv a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia. Prin aceasta se dorește identificarea unui set de acțiuni concrete pentru un viitor prosper ṣi durabil pentru generația prezentă și viitoare.
Procesul de elaborare al Strategiei de Dezvoltare Locală a cuprins 3 (trei) etape:

 1. Elaborarea analizei diagnostic și studierea profilului socio-economic al comunității locale prin aplicarea de chestionare, atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, precum și ghiduri de interviu aplicate reprezentaților instituțiilor publice. În această etapă s-au desfășurat anchete statistice și au fost aplicate un număr de 60 chestionare pentru 60 persoane, din care au răspuns 60 persoane.
 2. Elaborarea analizei SWOT – a fost elaborată pe baza analizei diagnostic, precum și pe interpretarea rezultatelor obținute în baza studierii profilului socio-economic al comunei și pe baza interpretării chestionarelor aplicate în cadrul anchetei statistice, pe fiecare dintre cele 4 priorități strategice de acțiuni. De asemenea, au fost identificate oportunitățile și posibilitățile de dezvoltare.
 3. Elaborarea documentului „Strategia de dezvoltare locală a Comunei Vulcana-Băi, pentru perioada 2021-2027”.

În final, documentul rezultat constituie tabloul general al problemelor și aspirațiilor comunității, al priorităților de acțiune a acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile şi orientările politice, care va constitui sursa principală de elaborare și promovare a proiectelor de dezvoltare locală. Acest document va asigura implicarea generală a factorilor locali, a locuitorilor, în elaborarea și implementarea planurilor de dezvoltare a comunei Vulcana-Băi pe termen mediu şi lung şi a propunerilor de proiecte pe termen mediu şi scurt care derivă din aceste planuri.
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Vulcana-Băi, pentru perioada 2021-2027, necesită o aliniere la obiectivele și prioritățile naționale, o asumare publică, precum ṣi o conṣtientizare a acesteia. Acest lucru va duce la utilizarea eficientă a resurselor proprii ale autorității publice, rezultatul fiind o îmbunătățire a condițiilor de viață pentru locuitorii comunei. Pe baza prezentei strategii de dezvoltare se va putea fundamenta ṣi justifica pregătirea viitoarelor cereri de finanţare pentru proiectele ce pot fi promovate, în
vederea atragerii de resurse financiare disponibile prin diferite programe europene și naționale.

Comuna Vulcana-Băi se confruntă cu provocări în valorificarea potențialului economic, natural, de mediu și social.
Din analiza SWOT reiese că teritoriul comunei înregistrează, per ansamblu, mari deficiențe, acestea fiind caracterizate de: deficiențe structurale persistente; nivel scăzut al activității antreprenoriale și al valorii adăugate, cu activități ce necesită un aport intensiv al
forței de muncă, în special în agricultura de (semi)subzistență; orientare slabă către piață; investiții scăzute; acces la servicii și infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane; discrepanțe rural-urban din ce în ce mai mari; o pondere semnificativă a populației îmbătrânite, o pondere foarte mare de tineri fără oportunități de a găsi un loc de muncă în comună sau în proximitatea acesteia, dar și cu un segment de populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, la care se adaugă o serie de riscuri de mediu, provocate de eroziuni și alunecări de teren.
Programele europene pentru perioada 2021-2027 (ex: Planul National Strategic – PNS, Programul Operațional Regional – POR, etc.) reprezintă oportunități reale pentru a aborda punctele slabe, pe baza consolidării punctelor tari ale sectorului și pe baza progresului realizat de Comuna Vulcana-Băi în perioada 2014-2020.
Se poate sublinia că, în Comuna Vulcana-Băi au fost înregistrate îmbunătățiri semnificative în perioada 2014-2020, în special cu privire la modernizarea infrastructurii de bază, o mai buna implicare a populației locale în proiectele de parteneriat de tip LEADER
(prin GAL), a serviciilor de bază oferite populației, modernizarea infrastructurii educaționale.
La acestea se pot adăuga și alte activități și proiecte realizate de comunitatea locală pentru creșterea atractivității comunei și dezvoltarea de activități economice în zonă.
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Vulcana-Băi, pentru perioada 2021-2027, va aborda în mod strategic următoarele 4 priorități:

 1. Revitalizare economică și sprijin pentru sectorul agro-alimentar;
 2. Managementul de mediu sustenabil;
 3. Modernizarea (continuarea) infrastructurii locale;
 4. Digitalizarea administrației publice locale.

Nevoile specifice, identificate prin analiza SWOT și prin procesul de consultare al actorilor locali, vor fi abordate prin acțiuni, măsuri și propuneri de proiecte grupate pe fiecare din cele 4 priorități strategice. Selectarea acțiunilor și măsurilor va urmări ca sprijinul să fie direcționat către acele acțiuni/măsuri pentru care se estimează că vor avea cel mai mare impact asupra îndeplinirii priorităților.

Pentru vizualizarea detaliată a priorităților vă rugăm să consultați documentul Strategiei de dezvoltare dând click aici.

Nr. crt.Denumirea investițieiScurtă descriereSursa de finanțare

Infrastructură

 

 

1.

 

Modernizarea/reabilitarea clădirilor publice

Se urmărește modernizarea/reabilitarea clădirilor publice cu deficiențe majore pentru a satisface nevoile prezentului

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

2.

 

Modernizarea/refacerea drumurilor publice din comună

Se urmărește betonarea străzilor pietruite și modernizarea, prin asfaltare, a străzilor ce au fost betonate și s-au deteriorat

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

3.

 

Modernizarea drumului de

lăgătură Vulcana-Băi-Pucioasa

Se urmărește modernizarea, prin asfaltare, a drumului de legătură între comuna Vulcana-Băi și orașul Pucioasa

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

4.

 

Reabilitarea/construcția de poduri și podețe

Reabilitarea podurilor și podețelor existente și construcția de noi poduri și podețe pentru facilitarea accesului

locuitorilor la instituții și servicii de interes public

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

5.

 

Înființarea de trotuare pentru traficul pietonal

Crearea de trotuare destinate circulației pietonale

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

6.

 

Amenajarea drumurilor de exploatare agricolă

Amenajarea drumurilor de exploatare agricolă pentru facilitarea accesului agricultorilor la terenurile aflate în zona agricolă a localității

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

7.

 

Înființare rețea de canalizare și amenajarea unei stații de epurare

Asigurarea accesului cetățenilor la rețeaua de canalizare și amenajarea unei stații de epurare

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

8.

 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă

Asigurarea alimentării cu apă potabilă tuturor locuitorilor comunei

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

9.

 

Extinderea rețelei de gaze naturale

Asigurarea alimentării cu gaze naturale tuturor locuitorilor comuneiFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

10.

 

Modernizarea stațiilor de transport public în comun

Se urmărește amenajarea stațiilor de transport public în comun pentru peotejarea cetățenilor pe perioada așteptării mijloacelor de transport public

în comun

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

11.

 

Extinderea și modernizarea sistemului de monitorizare video din comuna Vulcana-Băi

Amplasarea de camere de supraveghere video în majoritatea intersecțiilor și spațiilor publice din comuna Vulcana-Băi

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

12.

 

Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal

Se dorește extinderea sistemului de iluminat public stradal, cu precădere pe străzile secundare și modernizarea corpurilor de iluminat existenteFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

13.

 

 

Reabilitarea lăcașurilor de cult din comună

Se urmărește reabilitarea lăcașurilor de cult din comună, realizarea împrejmuirilor la monumentele eroilor și construirea unei camere mortuare pe lângă Biserica „Sfânta Treime”-Vulcana

de Sus

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Recreere

 

 

14.

Amenajarea de parcuri/spații verzi/zone de recreere/locuri de joacă pentru copiiSe dorește amenajarea de parcuri/spații verzi/zone de recreere/locuri de joacă pentru copii

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

15.

Reabilitarea și dotarea sălii de sport din comuna Vulcana-BăiSe urmărește reabilitarea completă a sălii de sport și dotarea acesteia, astfel încât să se asigure condiții optime pentru desfășurarea activităților sportive

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

16.

Înființare teren de fotbal cu gazon artificial în curtea școlii

„Vlad ȚEPEȘ” – Vulcana de Sus

Modernizarea terenului de fotbal din curtea școlii „Vlad ȚEPEȘ”-Vulcana de Sus prin montarea de gazon artificialFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

17.

Amenajarea terenului de fotbal din parcul „Sf. Ap. Petru și Pavel”Amenajarea terenului de fotbal din parcul „Sf. Ap. Petru și Pavel” prin montarea de gazon artificial, împrejmuirea acestuia și instalare de surse de iluminareFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Servicii Sociale

 

18.

Înființare        centru        pentru persoanele vârstniceAmenajarea unui centru pentru persoanele vârstnice și oferirea de servicii de îngrijire și sănătate acestora

Fonduri europene nerambursabile; GAL;

Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Învățământ

 

 

19.

Modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ din comuna Vulcana-BăiModernizarea completă a unităților de învățământ din comună și dotarea acestora cu echipamente moderne, care să asigure desfășurarea activității la standarde europeneFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Mediu

 

 

20.

Managementul deșeurilorControlarea    depozitării   deșeurilor    în vederea protejării mediului

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

21.

Măsuri    de   protecție    împotriva fenomenelor naturale

Consolidarea malurilor zonelor traversate de ape, realizarea pragurilor de fund în zona podurilor și gestionarea optimă a zonei drumurilor (a șanțurilor la

toate drumurile publice) pentru scurgerea corectă a apelor pluviale

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

22.

Instalarea      de     surse     pentru crearea de „energie verde”

Se    dorește    amenajarea     unui    parc fotovoltaic    pentru     producerea     de

„energie   verde”,   cu   scopul   utilizării

acesteia în cadrul clădirilor publice din localitate

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

23.

Program de împădurire a versanților afectați de fenomene geomorfologice actuale

Implementarea unui program de împădurire a zonelor afectate de fenomene geomorfologice (alunecări de teren, eroziuni, procese de ravenare

etc.)

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

Turism

 

 

24.

Înființarea și dotarea unei baze de tratament și dezvoltarea rețelei de captare și transport a izvoarelor mineraleSe urmărește punerea în valoare a izvoarelor minerale de care dispune comuna Vulcana-Băi, prin crearea unei baze de tratament

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

 

 

25.

Construirea unei pensiuni turistice și a unei zone de agrement pe strada Armaș BUNEASe dorește dezvoltarea turismului în comună, având în vedere potențialul turistic de care dispune

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean;

Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

26.

Realizare iluminat arhitectural și ornamental pentru punerea în valoare turistică a lăcașurilor de cult și a monumentelor din comuna Vulcana-BăiSe urmărește punerea în valoare turistică a lăcașurilor de cult și a monumentelor din comuna Vulcana-BăiFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

 

 

27.

Amenajarea unei telecabine care să facă legătura între satul de reședință și Mănăstirea Bunea, pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potențial

turistic

Se urmărește valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potențial turisticFonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat; Bugetul local

Dotări/Utilaje

 

 

28.

Achiziție                     dotări/utilaje operaționale pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vulcana-BăiDotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vulcana- Băi cu utilaje operaționale și alte echipamente

Fonduri europene nerambursabile; GAL; Consiliul Județean; Bugetul de stat;

Bugetul local

Pentru vizualizarea detaliată a Strategiei de dezvoltare puteți da click aici.

Sari la conținut