LEGENDA

  1. Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) – sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decât stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit. aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare și epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu și de reglementare conform standardizării și legislației specifice din domeniul apelor uzate și gospodăririi apelor”. Majoritatea stațiilor de epurare individuale puse în funcțiune în ultimii ani pentru epurarea apelor uzate provenite de la localități sunt de tip compact, monobloc, în care toate instalațiile și echipamentele sunt montate într-o construcție amplasată subteran sau semiîngropată.
  2. Număr autorizație de construire – Conform prevederilor art. 3 din HG nr. 714/2022, sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate vor fi autorizate prin autorizația de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Număr autorizație de gospodărirea apelor – Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, deținătorii acestor sisteme au obligația obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor, conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completărilor ulterioare.
  4. Tip SIA epurare – Denumirea comercială a stației de epurare a apelor uzate menajere achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc., conform prevederilor art. 7, alin (2) din HG nr. 714/2022, instalațiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanșe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016
  5. Nivel de epurare realizat (primar/ secundar / terțiar/altele) – Primar – epurare mecanică (procese fizice și/sau chimice); secundar – epurare biologică (proces biologic); terțiar – epurare biologică avansată (proces biologic) cu îndepărtare nutrienților (azot total și fosfor total), eventual și UV/clorinare și alte procedee ca etapă de finisare. A se vedea definițiile de la art. 2 din Anexa 1 a HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 252/2005 și HG nr. 210/2007) și prevederile art. 8 din HG nr. 714/2022 (Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate conform condițiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor)
  6. Capacitate proiectată SIA, în mc/zi; Capacitate proiectată SIA, în locuitori echivalenți; Parametrii proiectare SIA, CBO5 (kg/zi) – Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.).
  7. Tip evacuare (directă / indirectă) – Conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, tipul de evacuare se referă la descărcarea în apele de suprafață (directă) și în apele subterane (indirecta), în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare („Pentru protecția resurselor de apă se interzice evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, pentru irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape”); în plus, conform art. 9 al HG nr. 714/2022, „sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane vor fi realizate astfel încât să nu afecteze starea corpurilor de apă. Condițiile specifice de realizare vor fi stabilite în avizul de gospodărire a apelor”.
  8. Cine exploatează și operează SIA? – Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.” Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA epurare sau poate încheia un contract cu firme specializate, după perioada de mentenanță prevăzută în contractul de achiziționare a SIA epurare.
  9. Cine monitorizează calitatea apelor uzate epurate? Frecvența de monitorizare calitate ape uzate epurate? – Conform art. 14 al HG nr. 714/2022, proprietarii SIA epurare au obligația realizării unei monitorizări proprii a calității apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an, ce poate fi demonstrată în baza unui buletin de analiză/ contract încheiat pentru servicii de monitorizare a calității apelor. Parametrii monitorizați de la sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuți în tabelele nr. 1 și 2 din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, stabiliți în autorizația de gospodărire a apelor.
  10.   Volum total anual nămol epurare vidanjat, în mc – Conform art. 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmă acreditată de vidanjare. În cazul în care nămolul rezultat nu se vidanjează, ci este utilizat atunci se trece „Nu este cazul”.
  11.   Frecvență vidanjare nămol de epurare – Conform art. 15 alin (2) al HG nr. 714/2022, intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise în registrul
  12.   Nume instalație unde se tratează nămolul de epurare – Conform art. 15 alin (3) al HG nr. 714/2022, firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a nămolului de epurare conformă din punctul de vedere al protecției mediului
  13.   Parametri pentru ape uzate epurate prevăzuți în autorizația de gospodărirea apelor, l/s, mg/l; Parametri pentru ape uzate epurate realizați, l/s, mg/l – Coloane cu valoare informativa pentru registru (nu se trec in evidenta registrului); datele se vor raporta direct in sistemul electronic ce se va pune la dispoziție de către ANAR. Se vor trece valorile concentrațiilor poluanților reglementați și realizați (mg/l), precum și debitul reglementat și măsurat (l/s). Parametrii de calitate analizați trebuie să se realizeze de către un laborator de analiza calității apelor acreditat. Datele completate sunt doar un exemplu, parametrii de calitate pot să varieze.
  Sari la conținut